Reklam
Reklam
AJANS AHA AJANS AHA AJANS AHA

Belisırma Köyünde Neler Oluyor

Reklam Reklam

ReklamReklam

Reklam

Belisırma Köyünde Neler Oluyor
ReklamReklam Reklam Reklam

ReklamReklam
  • 13.07.2019 / 13:15
  • 1422 KEZ OKUNDU
  • Sesli Dinle Dur


Sit Alanlarına KaçakYapımı Yapılıyor?

Aksaray’ın Güzelyurt ilçesi Belisırma köyünde bulunan sitalanlarına izinsiz köprü ve ticari amaçlı yapıların yapıldığı iddiaları gündemebomba gibi düştü ve akıllara Belisırma da neler oluyor? Şeklinde soruişaretleri getirdi.

Ortaya atılan iddiaya göre Belisırma köyünde yasak olmasınarağmen sit alanı üzerine izinsiz köprü ve lokanta yapıldığı öne sürülüyor. Herzaman doğruları yazan Ajans AHA VE Gerçek Haber Gazetesi bu iddiaların doğruolup olmadığını sizler için araştırdı.

Yaptığımız araştırmalar sonucu elde ettiğimiz belgelerde T.CKültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü KonyaKültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü tarafından Aksaray Çevre veŞehircilik İl Müdürlüğüne gönderdiği yazıda iddialarla ilgili tüm detaylarortaya çıkıyor.

İşte O Belgede YerAlan Açıklamalar

“Aksaray ili Güzelyurt ilçesi Belisırma köyünde Konya KültürVe Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 10.10.1991 tarih, 1150 sayılıkararı ile 1,2 ve 3. Derecede Arkeolojik ve Doğal Sit Alanı ilan edilen IhlaraVadisi, 1. Derecede arkeolojik ve Doğal Sit Alanı içerisinde bulunan, 356parselde bazı şahıslar tarafından izinsiz yapılan ticari amaçlı yapı veparselin Melendiz ırmağı üzerine kurulmuş olan köprü için Yapı KayıtBelgesi’nin sadece köprü inşaatını kapsayıp kapsamadığı hususunun sorulmasıüzerine Aksaray Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü verdiği cevapta ‘Müdürlüğümüzün arşiv kayıtlarına yapılan incelemede söz konusu taşınmazın KonyaKültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun  10.10.1991 tarih, 1150 sayılı kararı ile 1,2ve 3. Derecede Arkeolojik ve Doğal Sit Alanı ilan edilen Ihlara Vadisi, 1.Derece Arkeolojik ve 1. Derece Doğal Sit Alanı içerisinde kaldığı,

Kurulumuzun, 21.07.2017 tarih ve 4661 sayılı kararı ile “Ihlara Vadisi 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde, 356 parsele geçişyapabilmek için yapılan köprü ve 356 parselde yapılan büfenin izinsiz olarakyapılmış olması ve 1. Derece Arkeolojik Sit Alanına zarar verilmiş olmasınedeniyle 2863 sayılı Yasa’nın 9. Ve 65. Maddeleri gereği yasal işlemaçılmasına söz konusu denetiminde kaldırılmasına uygulama sonrasına ait bilgive belgelerin Kurulumuza iletilmesine.. ‘’ karar verildiği ve kararın ilgiligereği Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığına iletildiği,

Kurulumuzun 26.01.2018 tarih ve 5027 sayılı kararı ile ‘’özel mülke ait 356 parselin sit derecesinin    3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak derecesinin değiştirilmesiisteminin alanın 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı özelliği göstermesi ve sitderecesinin değiştirilmesi durumunda Ihlara Vadisi 1. Derece Arkeolojik SitAlanının bütünlüğünü bozacak konumda olması nedeniyle UYGUN OLMADIĞINA, sözkonusu parselde izinsiz olarak yapılan büfe ve köprünün kaldırılmasına yönelikalınan Kurulumuzun 21.07.2017 tarih, 4661 sayılı kararının uygulanmasına..’’karar verildiği,

Kurulumuzun 11.01.2019 tarih ve 5859 sayılı kararı ile’’..356 parselin ‘’Bahçe’’ olan cinsinin ‘’Ahşap Lokanta Ve Arsası’’ olarakdeğiştirilmesi isteminin 1. Derece arkeolojik sit alanlarının 05.11.1999 tarihve 658 sayılı ilke kararında kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesigereken ve koruma yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sitalanları olarak belirtilmesi nedeniyle uygun olmadığına..’’ karar verildiğianlaşılmaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hukuk Müşavirliği’nin ilgi (b)yazısı ile Yapı Kayıt Belgesi’nin ‘’.. özel kanunlar kapsamında kalan alanlardabulunan yapılar hakkında sadece kulanım amacına yönelik Yapı Kayıt Belgesiniverilebileceği..’’ ve yapı kayıt belgesinin ‘’.. özel kanunlar kapsamındauygulanması gereken herhangi bir yükümlülüğü ve/veya idari para cezası, yıkımkararını ortadan kaldırmayacağı..’’ ifade edilmektedir.

Ayrıca Kurulumuzun ilgi (d) kararı ile ‘’.. parsellerdekiizinsiz uygulamaların kaldırılması hususunda Kurulumuzun 21.07.2017 tarih ve4661 sayılı kararının geçerli olduğuna, ceza davasının nihayetlenmesinibeklemeden söz konusu taşınmazlar üzerinde yapılan uygulamaların ilgili MüzeMüdürlüğü ile İl Özel İdaresi denetiminde ivedi olarak kaldırılmasına uygulamasonrasına ait bilgi ve belgelerin (rapor,fotoğraf vb.) Kurulumuzailetilmesine..’’ karar verilmiştir.

Bu anlamda söz konusu 356 parselde izinsiz olarak yapılanyapı ve köprü için alınan Kurulumuz kararları ve Çevre ve Şehircilik BakanlığıHukuk Müşavirliği’nin ilgi (b) yazısı doğrultusunda işlem yapılmasıgerekmektedir.” İfadeleri yer aldı.

Aksaray’daki sit alanlarının korunması adına bu konununyetkililer tarafından araştırılmasını ve ortaya atılan iddiaların gerçek olupolmadığı konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesini istiyoruz. Özel Haber: Armağan ŞEN – Ajans AHA


Reklam

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Evde Pişirdim Aksaray Ev Yemekleri Ev Yemekleri Aksaray Ev Yemekleri Aksaray Yemek flf motor enerji bilişim ltd. şti. sınırsız enerji web sayfası ozon cihazı sanitasyon