Reklam
Reklam
AJANS AHA AJANS AHA AJANS AHA

Artık Fotoğraf Olmayacak

Reklam Reklam

ReklamReklam

Reklam

Artık Fotoğraf Olmayacak
ReklamReklam Reklam Reklam

ReklamReklam
  • 10.07.2019 / 18:23
  • 624 KEZ OKUNDU
  • Sesli Dinle Dur


 Tapu Kanunu ve BazıKanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğegirerken, taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleşmeler, taraflarınfarklı tapu müdürlükleri veya yurt dışı teşkilatında bulunmaları halinde, tarafiradeleri resmi görevliler tarafından ayrı ayrı alınarak sözleşmetamamlanabilecek.

Kadastro tespiti veya tapu sicilinde gerçekleştirilenişlemler nedeniyle oluşan hatadan olumsuz etkilenen hisselerin maliklerine,ayni ve şahsi hak lehtarlarına, hatanın nedenleri ve düzeltme sonrası oluşacakhisse durumunu gösteren tebligat yapılacak.

Yapılacak işlem konusunda tapu kaydının beyanlar hanesinebelirtme yapılacak ve bu belirtme düzeltme işlemi kesinleşinceye kadarkorunacak. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgililerince muvafakatverilmesi halinde düzeltme işlemi yapılacak.Bu süre içinde muvafakatverilmezse, tapu müdürlüğünce hatalı kayıt resen düzeltilerek işlem sonucu iledüzeltme işlemine karşı tebliğden itibaren 60 gün içinde asliye hukukmahkemesinde dava açılabileceği ilgilisine bildirilecek.

Tapu Senedinde ArtıkFotoğraf Olmayacak

Kanunla birlikte tapu işlemlerine fotoğraf yapıştırılmasıdüzenlemesi, bürokrasinin ve kırtasiyeciliğin azaltılması amacıyla yürürlüktenkaldırıldı. Ayrıca hatalı blok veya bağımsız bölüm numaralarının daha kolay vekülfetsiz bir şekilde düzeltilebilmesi amacıyla düzenleme yapıldı.Katmülkiyetine tabi yapıların projesindeki hatalı blok numaralarınındüzeltilebilmesi için; blok bazında kat malikleri kurulunun salt çoğunluğuylaalınmış karar ile lisanslı harita ve kadastro bürosu veya kadastro müdürlüğütarafından hazırlanan teknik rapor gereğince düzenlenen ve ilgili idareceonaylanan yeni vaziyet planı tapu müdürlüğüne sunulacak. Kat mülkiyetine tabiyapıların projesindeki hatalı bağımsız bölüm numaralarının düzeltilebilmesiiçin lisanslı harita ve kadastro bürosu veya kadastro müdürlüğü tarafındanhazırlanan ve ilgili idarece onaylanan teknik rapor tapu müdürlüğüne sunulacak.Bu düzeltmelerde ayni ve şahsi hak lehtarlarının muvafakatı aranacak.

“Amaç DışındaKullanılamayacak”

İmar Kanunu'nda yapılan değişiklikle tarım arazileri ToprakKoruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda belirtilen izinler alınmadan tarımsal amaçdışında kullanılamayacak, planlanamayacak, köy ve mezraların yerleşik alanı vecivarı yerleşik alan olarak tespit edilemeyecek. Özel hukuk kişilerinin mülkiyetindeolup uygulama imar planında düzenleme ortaklık payına konu kullanımlarda yeralan taşınmazlar, ilgisine göre Hazine veya ilgili idarelerin mülkiyetindekitaşınmazlar ile trampa yapılarak veya satın alınarak, ilgili kamu kurum vekuruluşunca kamulaştırılarak kamu mülkiyetine geçirilecek.

 “Metruk Binaların Yıkımı”

Metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacakderecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilenyapıların sahiplerine bu yapıların izalesi için belediye veya valilikçe 3 güniçinde tebligat yapılacak.Tebligat yapılamaması halinde bu durum tebligat yapanidarenin internet sayfasında 30 gün süreyle ilan edilecek. Tebligat varakası,tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılacak. Malik dışında binadaikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılacak.Tebligatıveya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süreiçinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması halinde,tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılacak.Yapılan masraf yüzde 20 fazlasıyla yapı sahibinden tahsil edilecek.

“31 Aralık'aUzatıldı”

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan ve imarplanı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait tarımarazilerinin satışında başvuru süresi 31 Aralık 2019'a kadar uzatılacak.Satılantarım arazilerinin satış tarihinden itibaren 30 yıl içerisinde 1/5000 veya1/1000 ölçekli imar planında tarım dışı amaca ayrılması halinde, güncel satışbedeli ile satış tarihinden itibaren TÜFE oranında artırılarak güncellenenbedel arasındaki fark, son kayıt malikinden tahsil edilecek.Bu süre içerisindetarım arazilerinin 3 yıl aralıksız olarak tarımsal amaçla kullanılmamasıhalinde, satış işlemi iptal edilerek, taşınmaz resen Hazine adına tesciledilecek ve ödenen bedel faizsiz olarak kayıt malikine iade edilecek. Haber: Armağan ŞEN – Ajans AHA


Reklam

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Evde Pişirdim Aksaray Ev Yemekleri Ev Yemekleri Aksaray Ev Yemekleri Aksaray Yemek flf motor enerji bilişim ltd. şti. sınırsız enerji web sayfası ozon cihazı sanitasyon